Våre
Vedtekter

Fastsatt på konstituerende stiftelsesmøte den 10. mars 2023. Siste endringer gjort 15.04.24

Org Nr: 831 558 512

§ 1 Navn

Stiftelsens navn er Stiftelsen Ung Samtale (Ung Samtale). Stiftelsen er en alminnelig stiftelse.

§ 2 Formål

Stiftelsens formål er å forebygge og bistå ved psykisk uhelse hos ungdom og unge voksne.

Formålet oppnås gjennom lavterskel samtaletilbud for ungdom og unge voksne med ulike psykiske utfordringer og belastninger, i tillegg til faglig utvikling, informasjonsarbeid og veiledning. Stiftelsen skal bidra til dannelsen av fremtidige kliniske profesjonsutøvere ved å tilby frivillige verv med veiledning.

§ 3 Grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital er kroner 100 000.

Grunnkapitalen ble gitt til stiftelsen av Mental Helse Ungdom.

§ 4 Styret

4.1 Styrets sammensetning

Stiftelsen ledes av et styre på minimum fem og maksimum syv medlemmer. Styret består av leder, nestleder, to til fire styremedlemmer, én ansattrepresentant/frivilligrepresentant. Leder og nestleder har også varaer.

4.2 Valg av styret

Alle styrets medlemmer tjenestegjør i en periode på to år, med mulighet for gjenvalg to ganger, slik at den lengste sammenhengende funksjonstiden er seks år.

Når styremedlemmer er på valg velges nye styremedlemmer på generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling. Det sittende styret skal ha ansvar for rekruttering av nye styremedlemmer. Styret skal ha en sammensetning av personer som har kompetanse og engasjement for å sikre stiftelsens formål. Styremedlemmer kan ikke inneha verv eller stilling i organisasjoner/bedrifter med tilstøtende virksomhet til stiftelsen.

Opphører styrevervet for et styremedlem før valgperioden er utløpt, skal den som har oppnevnt styremedlemmet, velge et nytt styremedlem for resten av perioden. I mellomtiden fungerer varamedlemmet i vervet. Gjelder fratreden leder eller nestleder, konstituerer styret seg selv frem til neste årsmøte.

4.3 Ansettelse av styremedlemmer

Styremedlemmer kan ansettes med lønn. Ansettelse av styremedlemmer gjøres av daglig leder og ansettelsen må ha en klar og tydelig hensikt for å nå stiftelsens formål.

4.4 Styrets oppgaver/arbeid

Styret er stiftelsens øverste organ og forestår forvaltningen av stiftelsen. Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas og at stiftelsens drift og utvikling foretas i samsvar med vedtektene. Styret skal påse at stiftelsens regnskap er i samsvar med lov og forskrifter. Styret vedtar stiftelsens årsregnskap og årsmelding.

4.5 Styrets møter

Styremøter avholdes minimum fire ganger i året, i tillegg til generalforsamling, og når styrets leder beslutter det. Styremedlemmene og daglig leder kan kreve at styrets leder innkaller til styremøte for behandling av bestemte saker.

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styrets medlemmer/varamedlemmer er til stede eller deltar i styrebehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle medlemmene av styret så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandling av saken.

En beslutning av styret krever flertallet av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet er styrelederens stemme, eller stemmen til den som i styreleders sted leder møtet, avgjørende.

Det skal føres protokoll over styrebehandling.

4.6 Representasjon

Styret representerer stiftelsen utad. Styret kan ved styrevedtak tildele prokura og signaturrett til en eller flere av styremedlemmene, alene eller i fellesskap. Styret kan ved styrevedtak tilbakekalle prokura og signaturrett.

4.7 Styrets behov for et eksternt fagråd

Styret kan oppnevne et eksternt fagråd som skal gi faglig innspill og råd om stiftelsens drift, virksomhet, markedsføring, representasjon m.m. Styret og generalforsamlingen skal vurdere om styret har den nødvendige kompetansen til å utføre stiftelsens formål om det vurderes at styret ikke har denne nødvendige kompetansen skal styret finne mulige kandidater til fagrådet. Representanter i fagrådet bestemmer selv i samarbeid med styret vervets omfang og varighet. Fagrådet kan bestå av opptil 7 deltakere.

§ 5 Generalforsamling


Generalforsamlingen er stiftelsens kontrollorgan og skal påse at driften og styrets arbeid er i tråd med formålet.

5.1 Generalforsamlingens oppgaver er:

  • å velge styremedlemmer og til å avsette styremedlemmer når vilkårene i stiftelsesloven § 29 annet ledd er til stede. Dette gjelder likevel ikke styremedlem som skal velges eller er valgt av de ansatte;

  • å fastsette styremedlemmenes godtgjørelse;

  • å føre tilsyn med stiftelsens virksomhet;

  • å beslutte gransking;

  • å beslutte omdanning av stiftelsen etter forslag fra styret;

  • å avgi uttalelse til styret eller annet organ i stiftelsen.

5.2 Generalforsamlingens medlemmer

Generalforsamlingen skal gjenspeile alle deler av stiftelsen. Medlemmene skal være: styret med vara, daglig leder, verneombud, én frivilligrepresentant per tiende frivillige, én representant fra fagrådet, ett vitne per tiende deltakere på generalforsamlingen, opp til tre vitner totalt.

5.3 Gjennomføring av årsmøtet

Generalforsamlingen skal holdes etter behov, og minimum hvert annet år. Generalforsamlingen holdes digitalt med mindre generalforsamlingen ønsker fysisk tilstedeværelse.

5.4 Generalforsamlingens dokumentansvar

Styreleder skal sende ut innkalling og saksliste i god tid før generalforsamlingen direkte til alle deltakerne på generalforsamlingen. Styreleder skal føre protokoll på generalforsamlingen og se til at alle medlemmene av generalforsamlingen får de nødvendige dokumentene. Styreleder skal også påse at alle dokumenter som krever det blir signert.

§ 6 Daglig leder

Stiftelsen skal ha en daglig leder. Daglig leder ansettes av styret, som også bestemmer daglig leders lønns- og arbeidsvilkår.

Daglig leder forestår den daglige ledelsen av stiftelsens virksomhet og skal følge de retningslinjer, instrukser og pålegg som styret til enhver tid angir. Daglig leder skal sørge for at stiftelsens regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte, samt påse at stiftelsesloven og andre lover og forskrifter som gjelder for virksomheten følges. Daglig leder sørger for at driften av stiftelsen skjer etter etiske og moralske prinsipper både når det gjelder administrative, tekniske, økonomiske og personalmessige forhold.

§ 7 Lønn og godtgjørelser for ansatte,
ledere og styremedlemmer.

Stiftelsen forplikter seg å ha en rettferdig og konkurransedyktig lønnspolitikk så langt dette lar seg gjøre for å oppfylle stiftelsens formål. Dette innebærer at stiftelsens ansatte ikke skal ha mindre lønn enn gjeldende tariff innen det fagfeltet stiftelsens virke befinner seg i.

Lønn til ansatte med lederstilling skal ikke overstige den høyst lønnede ansatte uten lederstilling i stiftelsen med mer enn 15 %.

Styremedlemmer, som også er ansatt i stiftelsen, følger samme retningslinjer for lønn som ansatte med lederstilling i stiftelsen.

Styregodtgjørelser skal stå i rimelig forhold til det arbeidet og ansvaret som følger med vervet.

§ 8 Omdanning, herunder vedtektsendringer
og oppløsning av stiftelsen

Endringer i stiftelsens vedtekter må vedtas av styret, og 3/4 av medlemmene må stemme for disse endringene.

Innkallelse til behandling av vedtektsendringer på styremøte må skje i god tid før styremøtet hvor vedtektsendringen skjer. Forslag til vedtektsendringer skal legges ved innkallelsen. De ansatte i den virksomhet som drives av stiftelsen skal før vedtektsendring besluttes bli gitt muligheten til å uttale seg om forslaget.

Oppløsning av stiftelsen kan besluttes av et fulltallig styre etter samme regler som for vedtektsendring. Besluttes oppløsning, tilfaller stiftelsens midler et formål som er forenlig med det som er bestemt i § 2. Styret beslutter innenfor denne rammen hvorledes midlene anvendes.

§ 9 Ikrafttredelse av vedtektsendringer

Vedtektsendringene trer i kraft når endringene er godkjent av Stiftelsestilsynet, jf. stiftelsesloven § 48 annet ledd tredje punktum.

§ 10 Revisjon

Stiftelsen skal ha revisor. Revisor velges av styret.