Personvernerklæring

Personvernerklæringen ble sist oppdater 19.02.2024

Formål

Stiftelsen Ung Samtale (Ung Samtale) er forpliktet til å behandle personopplysninger på en lovlig, pålitelig, rettferdig og gjennomsiktig måte. Vi håndterer dine personopplysninger i tråd med gjeldende personvernlovgivning. Vi etterstreber åpenhet rundt vår behandling av dine personopplysninger ved å gi kort og forståelig informasjon om hvordan vi behandler dem. I denne personvernerklæringen finner du følgelig informasjon om vår håndtering av dine personopplysninger, og hvordan du kan utøve dine rettigheter.

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i vår personvernerklæring. Eventuelle endringer gjort av oss vil gjelde fra de tilgjengeliggjøres på vår nettside. Du er selv forpliktet til å holde deg oppdatert på den gjeldende personvernerklæring. Vi vil anbefale deg å lese igjennom personvernerklæringen regelmessig.

Behandlingsansvarlig

Ung Samtale er en alminnelig stiftelse som har som formål å forebygge og bistå ved psykisk uhelse hos ungdom og unge voksne. Formålet oppnås gjennom lavterskel samtaletilbud, faglig utvikling, informasjonsarbeid og veiledning, se stiftelsens vedtekter for mer informasjon.

Ung Samtale er overordnet ansvarlig for å overholde personvernprinsippene og personvernlovgivningen. Ung samtale er behandlingsansvarlig for all behandling av dine personopplysninger og bestemmer formålet med innhenting av personopplysningene.  

Dersom du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller vurderingene vi har gjort, kan du kontakte oss på hei@ungsamtale.no

Når samler stiftelsen Ung samtale inn personopplysninger

Vi behandler i hovedsak personopplysninger om deg når:

 • Når du er frivillig eller ansatt hos oss

 • Når du kontakter oss for rådgivning/samtaler per kontaktskjema, e-post, telefon eller annet medium

 • Når du oppgir personopplysninger til oss i samtaler

 • Når du benytter deg av vårt lavterskel samtaletilbud

 • Når du melder deg på kurs arrangert av oss.

 • Når du er giver/fast giver av en gave/pengesum.

Hvordan innhenter vi opplysninger om deg

I utgangspunktet behandler vi kun personopplysninger som gis direkte til oss, enten ved at du kontakter oss for rådgivning/veiledning/samtaleterapi, eller at du gir oss en gave.  

Etter samtykke fra deg, innhenter vi noen ganger personopplysninger om deg fra andre.

Hvilke type personopplysninger lagrer vi om deg

Hvilke opplysninger vi behandler om deg avhenger av formålet med behandlingen. Vi behandler kun opplysninger vi har et behandlingsgrunnlag for å behandle. 

Eksempler på personopplysninger vi behandler er:

 • Navn, telefonnummer, adresse og e-postadresse

 • Personnummer 

 • Opplysninger du skriver inn i feltet “Skriv noe om hva du strever med” i kontaktskjemaet

 • Opplysninger du oppgir under samtalene som journalføres i vår journalsystem

 • Informasjon om givere (personnummer/historikk)

Hvor lenge oppbevarer vi personopplysningene dine.

Dine personopplysninger er lagret hos oss så lenge behandlingen av dine personopplysninger er nødvendig for nå et berettiget formål fastsatt av oss. Alle opplysninger om deg slettes etter at formålet med opplysningene er nådd. Journalen lagres i journalsystemet PsykBase (Aspit AS). Om det ikke gjøres endringer i journalen innen 10 år etter at samtalene er avsluttet, slettes journalen. 

Behandlingsgrunnlaget

Behandlingsgrunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som tillater oss å behandle opplysninger når behandlingen er nødvendig for formål knyttet de berettigede interessene som forfølges av oss. som vi som behandlingsansvarlig har en berettiget interesse i å forfølge.

Ved behandling av særlig kategori av personopplysninger, er behandlingsgrunnlaget vårt personvernforordningen art 6 nr. 1 f, jf. artikkel 9 nr. 2 a, som tillater oss å behandle særlig kategori opplysninger når den registrerte har gitt uttrykkelig samtykke til behandling av slike personopplysninger for ett eller flere spesifikke formål.   

Vår bruk av databehandlere

 • Aspit AS, som eier og driver journalsystemet vi bruker. 

 • Formspark, som eier og driver kontaktskjema på vår nettside. Les mer om Formspark her.

 • Framer, som er leverandør av nettsiden vår. Les mer om Framer her.

 • Vipps, som behandler gaver/donasjoner. Les mer om Vipps her.

Hvem kan få opplysninger om deg utlevert

I tilfeller hvor det kommer frem opplysninger eller informasjon som krever varsling eller opplysningsplikt jf.straffeloven § 196 og § 23, jf.  samt §23 og kapittel 6 i helsepersonelloven, må disse opplysningene utleveres etter gjeldende lov. Eksempel på dette er; nødetater, barnevern eller tilsynsmyndigheter. For frivillige eller ansatte som har autorisasjon som helsepersonell gjelder loven all yrkesutøvelse der man opptrer i kraft av å være helsepersonell. Loven gjelder uansett helsepersonellets profesjonstilhørighet eller helsehjelpens art. Den gjelder også uavhengig av hvilken del av helse- og omsorgstjenesten helsepersonellet arbeider i, om det er i offentlig eller privat regi eller om arbeidet er fast eller leilighetsvis.  

Hva registreres når du bruker nettsiden vår

Vi bruker Google Search Console på vår nettside. Her lagres det hva du har søkt på i Google Search, hvilke sider du har besøk og/eller klikket på. Ung Samtale bruker ikke cookies på sin nettside. 

Dine rettigheter

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende oss e-post til hei@ungsamtale.no, eller ved å sende e-post til styreleder Terje Reed til terje.reed@ungsamtale.no

Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen én måned.

Rett til innsyn i egne personopplysninger: Du kan be om kopi av alle personopplysningene vi behandler om deg. Les mer om dette her

Rett til korrigering av opprinnelige personopplysninger: Du kan be oss rette eller supplere opplysninger om deg som er feilaktige eller misvisende. Les mer om dette her

Rett til begrensing: I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg. Les mer om dette på her

Rett til sletting av personopplysninger: I noen tilfeller kan du kreve at personopplysningene om deg slettes. Les mer om dette her

Rett til å protestere: Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg. Les mer om dette her

Rett til dataportabilitet: Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig. Les mer om dette her